आलुबालिमा लाग्ने बिभिन्न रोगहरु सम्बन्धित प्रकशनहरु